40 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் முதலீட்டில் பாரிய பசுமை முதலீட்டுத் திட்டமான கிராமிய மரவள்ளி உற்பத்திகளை வெளிநாட்டு சந்தைக்கு அறிமுகப்படுத்தும் புதிய செயற்றிட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.